PROJEKTY

2022-2025 Technologická agentura České republiky (TA ČR / program Prostředí pro život):
Mořské ekosystémy - živočichové, rostliny a řasy: přirozené́ nástroje jejich ochrany a obnovy biologické́ rozmanitosti – Dr. Thomas Jung

2022-2024 Technologická agentura České republiky (TA ČR / program Prostředí pro život):
Šíření invazních druhů parazitů a jejich drtivé dopady na biologickou rozmanitost původních druhů přežvýkavců – Dr. Radim Plhal

2022-2024 Interní grantová agentura LDF Mendelu (IGA LDF / postdoc projekt):
Prase divoké jako významný faktor vývoje lesních ekosystémů – Dr. Jakub Drimaj

2022-2024 Interní grantová agentura LDF Mendelu (IGA LDF / postdoc projekt):
Hodnocení vlivu býložravců na diverzitu prostředí a jejich udržitelná regulace ve ZCHÚ – Dr. Radim Plhal

2021-2023 Interní grantová agentura LDF Mendelu (IGA LDF / postdoc projekt):
Identifikace poškození lesních porostů pomocí bezpilotních prostředků – Dr. Petr Martinek

2020-2022 Technologická agentura České republiky (TA ČR / program BETA):
Vliv přípravků na ochranu rostlin na necílové druhy živočichů a regulace používání rizikových přípravků v zemědělství – Dr. Martin Ernst

2020-2022 Interní grantová agentura LDF Mendelu (IGA LDF / postdoc projekt):
Vliv těžby a ekologické obnovy na biodiverzitu pavouků a její funkci v tropických lesních ekosystémech jihovýchodní Asie – Dr. Ondřej Kušulič

2019-2022 Technologická agentura České republiky (TA ČR / program EPSILON):
Nástroje a opatření pro minimalizaci poškozování kořenů školkařských výpěstků po výsadbě prasetem divokým – Ing. Vlastimil Skoták

2018-2022 Horizont 2020:
HOMED - HOlistic Management of Emerging forest pests – prof. Libor Jankovský

2016-2022 Operační program výzkum, vývoj a inovace (OP VVV):
Výzkumné centrum pro studium patogenů z rodu Phytophthora – prof. Libor Jankovský

Projekty, jejichž řešení bylo ukončeno:

2018-2021 Grantová služba Lesů České republiky (GS LČR):
Praktické ověření lesnických opatření pro snížení škod bobrem evropským na hospodářských porostech – RNDr. Ondřej Mikulka

2019-2021Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV / program ZEMĚ):
Vliv obranných opatření na populace lýkožroutů v závislosti na populačních hustotách – prof. Emanuel Kula

 2019-2021 Národní agentura pro zemědělský výzkum (NAZV / program ZEMĚ):
Výzkum a ověření účinnosti dostupných technických a biologických prostředků a postupů pro prevenci šíření afrického moru prasat v populaci divokých prasat v ČR – prof. Jiří Kamler

2019-2021 Technologická agentura České republiky (TA ČR / program ÉTA):
Podmínky pro harmonické skloubení cykloturistiky v lesním prostředí s potřebami ochrany přírody a rozvoje regionů – prof. Jiří Kamler

 2015-2020 Ministerstvo vnitra - Bezpečnostní výzkum České Republiky (BV III/1 – VS):
Multiplexní xMAP technologie pro komplexní detekci patogenních agens významných z pohledu zajištění ochrany zdraví lidí a zvířat – prof. Jiří Kamler

 2015-2019 Horizont 2020 (H2020):
Effective Management of Pests and Harmful Alien Species - Integrated Solutions – prof. Libor Jankovský

2018-2019 Technologická agentura České republiky (TA ČR / program ZÉTA):
Faktory ovlivňující atraktivitu a dostupnost porostů polních plodin pro zvěř jako hlavní nástroje prevence před vznikem škod – Dr. Radim Plhal

Odkazy na projekty

Indikátory vitality dřevin: zde

Lesnická inventarizace a trvale udržitelné lesnické hospodaření v chráněných oblastech Tušheti: zde

Phytophthora Research Centre:  zde

Platforma pro systémovou biologii a ekologii dřevin: zde

Rámce a možnosti lesnických adaptačních opatření a strategií souvisejících se změnami klimatu: zde

Výchova a podpora vzdělanosti oblasti významu lesních ekosystémů a podmínek pro zachování jejich diverzity: zde

Vzdělávání v lesnických disciplínách: zde

 

uolm20 uolm21