VĚDA A VÝZKUM

 

Ústav je zapojen do VaV centra Mendel Research Infrastructure v rámci řešeného projektu OP VVV excelentní týmy (Phytophthora Research Centrum; 2016-2022), a podaného projektu excelentního výzkumu CeTeBiD, kde je relevantní především řešená problematika komplexního výzkumu chorob dřevin, kterým se ve světě zabývá pouze několik specializovaných pracovišť. Výrazným rysem „brněnské“ školy studia chorob dřevin je interdisciplinární multioborový přístup a snaha maximálně využívat kapacit a příležitostí ke kooperaci jak v rámci prostředí MENDELU, tak i v rámci brněnského výzkumného prostoru a hledat nová netradiční řešení, včetně vazby na praktickou sféru. V současnosti patří k hlavním řešeným úkolů kromě chorob z rodu Phytophthora (OP VVV Phytophthora Research Centrum), problematika chřadnutí jasanu a jeho praktických řešení (H2020 EMPHASIS, COST FRAXBACK), invazivních druhů chorob (H2020 EMPHASIS), invazivní karanténní choroby Dothistroma spp. (COST DIAROD), invazivní Fusarium circinatum (COST ACTION PINESTRENGTH) aj. Myslivecká sekce je zapojena do Bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR do na validaci screeningové xMAP multiplexní arraye, založené na MOL-PCR, pro detekci a semikvantifikaci až 50 patogenních agens, významných z pohledu ochrany zdraví obyvatelstva, potravinových zdrojů a prostředí, v jedné analýze. Dlouhodobě se také zabývá škodami zvěří, managementem zvěře, její biologií a dědičností.

uolm12 

V rámci vědecké spolupráce je v rámci MENDELU úzká spolupráce s Ústavem biologie rostlin Agronomické fakulty a CEITEC, kde vznikla v minulém období spolupráce na několika projektech OP, SOMOPRO, na školení doktorandů apod. Tradiční je rovněž kooperace s Ústavem zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství AF na výuce a spolupráce s Ústavem agrosystémů a bioklimatologie AF na výzkumu AF. Podobně je rozvíjen kontakt s Ústavem molekulární biologie a radiobiologie AF, Ústavem chemie AF, Ústavem chovu a šlechtění zvířat AF aj., a to i přes fakultní bariéry. Uvnitř fakulty se vytváří společné řešitelské týmy s více ústavy, zejména s ÚNOD, ÚLBDG a ÚHÚLAG. Ústav ochrany lesů a myslivosti dále úzce spolupracuje formou společných publikací s tuzemskými vědeckými institucemi např. Czech Globe, Zemědělskou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, Botanickým ústavem Akademie věd ČR, Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR, Přírodovědeckou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci (zejm. Katedrou ekologie a životního prostředí), Výzkumným ústavem lesního hospodářství a myslivosti, Výzkumným ústavem veterinárního lékařství (zejm. Oddělením bezpečnosti potravin a krmiv a Oddělením virologie), Veterinární a farmaceutickou univerzitou Brno (zejm. Ústavem hygieny a technologie masa)...

     

uolm13 uolm14

uolm15 uolm16

uolm17 uolm18