Úvodní stránka

Vítejte na stránkách Ústavu ochrany lesů a myslivosti

V současné době ústav vyvíjí pedagogickou i vědeckou aktivitu především v oblastech ochrany lesa a stresové ekologie, fytopatologie, lesnické entomologie, myslivosti, aplikované zoologie, ekologie živočichů a genetiky živočichů.

V oblasti ochrany lesů je stěžejním problémem, na který se ústav v současné době zaměřuje, reakce patogenů a škůdců na změněné podmínky prostředí v souvislosti s předpokládanou globální změnou klimatu a antropogenním tlakem, včetně otázek spojených s chřadnutím lesů. Při řešení problémů ochrany lesa spojených s obranou a ochranou proti gradacím statutárních škůdců vycházíme z moderního přístupu hledajícího řešení v aktuálním stavu interakce hostitel -- patogen -- vnější prostředí. Jedním z profilových témat zůstává hledání možností řešení neúnosných škod zvěří. Snahou je soustředit se na management populací volně žijících živočichů v kulturní krajině, s cílem minimalizovat konflikty a vytvořit funkční systematický model opatření s ohledem na potřeby lesního hospodářství i ochrany přírody. Dalším výrazným směrem profilace ústavu jsou možnosti aplikace šetrných metod ochrany lesů, založených na principu ekologické regulace ekosystému s minimálními energetickými intervencemi.

V oblasti lesnické fytopatologie se ústav, mimo tradičních otázek determinace a průběhu ataku houbovými patogeny, zabývá především problémem aktivizace houbových škůdců a zvyšování rizika zavlečení nových (zejména karanténních) chorob v kontextu scénářů globálních změn klimatu. Vedle stávajících aktivit bude obor rozvíjen na úrovni molekulární biologie, především pak s ohledem na řešení potřeby včasné a přesné determinace patogenů. Stěžejním tématem je také otázka významu tlejícího dřeva pro lesní ekosystém. Novou problematikou je zkoumání možností využití hub v biotechnologiích.

V lesnické entomologii se věnujeme především bionomii hmyzích škůdců, zvláště v souvislosti změn jejich chování při současném posunu parametrů prostředí. V oblasti myslivosti se kromě tradičních témat, jako je bionomie zvěře, pozornost v současné době zaměřuje na management populací lovné zvěře, ekonomiku myslivosti a genetiku chovů zvěře. Novým zaměřením ústavu je orientace na aktuální problémy etologie zvěře a vybraných živočichů, ekologie živočichů, ochrany zoogenofondu a genetiky živočichů (včetně zvěře) na bázi studia molekulární biologie.

Aktuality

  • Byla zveřejněna nová témata bakalářských a diplomových prací viz. Závěrečné práce.

  • Ústav ochrany lesů a myslivosti nově spustil veřejný webový portál Atlas poškození dřevin obsahující textový a fotografický popis poškození lesních dřevin biotickými a abiotickými činiteli. Atlas vznikl za podpory grantu FRVŠ č. 846/2011 a bude doplňován v průběhu roku 2011.

  • Ústav ochrany lesů a myslivosti nově spustil veřejný webový portál Myslivecká zoologie. Portál vznikl jako výstup projektu FRVŠ č. 2668/2010.

  • Ústav ochrany lesů a myslivosti ve spolupráci s CzechGlobe hledá schopné studenty, kteří by měli zájem spolupracovat na sledování lesních ekosystémů pod vlivem environmentální změny. Nabízíme vedení bakalářských a diplomových prací v různých horských oblastech ČR a Slovenska. Na téma: Charakteristika mykorhizních poměrů lesních dřevin Souvislost mezi kořenovým systémem a stavem lesního ekosytémuKontakt: Ing. Filip Holub - xholub01@node.mendelu.cz

Galerie