Úvodní stránka / Zaměstnanci / Osobní stránky / Michal Tomšovský

Michal Tomšovský

   telefon: +420 5 4513 4115; e-mail: tomsovsk@mendelu.cz; budova B, 2. patro, dveře N3017

Odborný zájem:

Identifikace patogenů lesních dřevin pomocí metod molekulární genetiky.

Molekulární taxonomie chorošovitých hub a jiných bazidiomycetů

Identifikace dřevních hub na stavebních konstrukcích (spolupráce s  Ústavem nauky o dřevě MENDELU).

Výuka:

Aplikovaná mykologie

Forest Mycology

Studenti:

Zuzana Byrtusová: Bionomie sírovce žlutooranžového (Laetiporus sulphureus) (bakalářská práce)

Ing. Petr Sedlák: Druhové zastoupení, rozšíření a hostitelské spektrum kořenovníku Heterobasidion annosum s.l. v České republice (doktorská práce)

Ing. Tomáš Májek: Identifikace vaclavek rodu Armillaria pomoci metody nested PCR (doktorská práce)

Projekty: 

Antonín V. a kol: Václavky (Armillaria spp.): druhové spektrum, populační ekologie, fytopatologie a hospodářský význam na příkladu lesních ekosystémů Moravy a Slezska; GAČR č. 526/05/0086 (2005-2007). 

Tomšovský M.: Genetická a fyziologická charakterizace dřevokazných hub rodu Ceriporiopsis; GAČR č. 526/06/P017 (2006-2008). 

Jankovský L. a kol: Dřevní houby z rodů Phellinus a Inonotus: taxonomie, ekologie, molekulární fylogeneze, produkce polysacharidů; GAČR č. 521/07/J039 (2007-2009). 

Jankovský L. a kol: Biodiverzita a cílový management ohrožených a chráněných druhů organismů v nízkých a středních lesích v soustavě Natura 2000 (TARMAG); VaV MŽP (2007-2011). 

Jankovský L. a kol: Metody včasné identifikace, biologie, populační struktura, ochranná opatření a rozšíření karanténního škodlivého organismu Mycosphaerella pini (Dothistroma septospora) a dalších chorob asimilačního aparátu borovic v České republice; NAZV (2008-2011). 

Čermák J. a kol: Structure and function of the Quercus-Loranthus complex regarding to potential suppression of the important oak crown killer, GAČR č. 526/08/1050 (2008-2011). 

Výzkumný záměr Les a dřevo (projekt Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy č. 6215648902). 

Úkoly řešené v rámci výzkumného záměru: 

02/04/01 Zhodnocení dopadů abiotických a biotických stresorů na zdravotní stav dřevin, zvláště smrku, v oblasti pahorkatin a vysočin. 

04/04/02 Ochrana lesa a biodiverzity z hlediska managementu ZCHÚ. 

04/04/04 Identifikace a genetická charakteristika vybraných druhů dřevních hub.

Seznam nejdůležitějších publikací:

2001-2005

Tomšovský M. (2001): Remarks on the distribution of Hymenochaete carpatica Pilát in Central and Eastern Europe. - Czech Mycology 53 (2): 141-148.

Tomšovský M. (2001): Ecology and distribution of the genus Hymenochaete (Basidiomycetes, Hymenochaetaceae) in the Bohemian Forest (the Šumava Mts). - Silva Gabreta 7: 241-250.

Tomšovský M. (2002): The genus Phellinus in the Šumava Mts. - Czech Mycology 54 (1-2): 45-78.

Tomšovský M., Homolka L. (2003): Laccase and other ligninolytic enzyme activity of selected strains of Trametes spp. from different localities and substrates. - Folia Microbiologica 48 (3): 413-416.

Tomšovský M., Homolka L. (2003):  Pigment production in incompatibility zones of Trametes versicolor Pilát is in correlation with the laccase activity of the dikaryons involved. - Czech Mycology 55: 155-160.

Tomšovský M., Homolka L.(2004): Cultural characteristics, sexuality and ligninolytic enzyme production of Trametes cervina (Schwein.) Bres. - Cryptogamie Mycologie 25 (1): 49-55.

Tomšovský M., Homolka L.(2004): Tyrosinase activity discovered in Trametes spp. - World Journal of Microbiology and Biotechnology 20 (5): 529-530.

Tomšovský M., Homolka L.(2004): Mating test among geografically separated collections of Trametes versicolor (Fr.) Pilát group. - Nova Hedwigia 79 (3): 425 - 431.

2006-2008

Tomšovský M., Kolařík M., Pažoutová S., Homolka L. (2006): Molecular phylogeny of European Trametes (Basidiomycetes, Polyporales) species based on LSU and ITS (nrDNA) sequences. - Nova Hedwigia 82 (3-4): 269-280.

Antonín V., Jankovský  L., Lochman J., Tomšovský M., (2006): Armillaria socialis - morphological-anatomical and ecological characteristics, pathology, distribution in the Czech Republic and Europe and remarks on its genetic variation. - Czech Mycology 58 (3-4): 209-224.

Mrázková M., Černý K., Gabrielová Š., Tomšovský M. (2007): First report of leaf spot, shoot blight, and stem and collar canker of Rhododendron spp. caused by Phytophthora citricola in the Czech Republic. - Plant Disease  91(11): 1515.

Dvořák M., Tomšovský M., Novotný D., Jankovský L. (2007): Contribution to identify the causal agents of Dutch elm disease in the Czech Republic. - Plant Protection Science 43 (4): 142-145.

Tomšovský M., Jankovský L. (2007): DNA sequence analysis of extraordinary fruiting specimens of Fuscoporia torulosa (Phellinus torulosus) on Pyrus spp.  - Czech Mycology 59 (1): 91-99.

Černý K., Gregorová B., Strnadová V., Holub V., Tomšovský M., Červenka M. (2008): Phytophthora alni causing decline of black and grey alders in the Czech Republic. - Plant Pathology 57(2): 370.

Bobeková E., Tomšovský M., Horáček P. (2008):  Application of molecular genetic methods for identification of wood-decaying fungi in wood constructions. - Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis. 56 (2): 281-284.

Černý K., Malinová M., Tomšovský M., Strnadová V., Holub V., Mrázková M., Gabrielová Š. (2008): First report of Phoma exigua var. populi causing canker of twigs and shoots of poplar in the Czech Republic. - Plant Disease 92 (10): 1473.

Tomšovský M., Ryvarden L. (2008): Gloeoporus dichrous var. niger comb. nov. - Mycotaxon 105: 171-174.

Tomšovský M. (2008): Molecular phylogeny and taxonomic position of Trametes cervina and description of a new genus Trametopsis. - Czech Mycology 60 (1): 1-11.

Tomšovský M., Jankovský L. (2008): Validation and typification of Laetiporus montanus - Mycotaxon 106: 289-296.

Černý K., Gregorová B., Strnadová V., Tomšovský M., Holub V., Gabrielová Š. (2008): Phytophthora cambivora causing ink disease of sweet chestnut recorded in the Czech Republic. - Czech Mycology 60(2): 267-276.

2009-

Vasaitis R., Menkis A., Lim Y.W., Seok S., Tomšovský M., Jankovský L., Lygis V., Slippers B., Stenlid J. (2009): Genetic variation and relationships in Laetiporus sulphureus s. lat., as determined by ITS rDNA sequences and in vitro growth rate. - Mycological Research 113 (3): 326-336.

Černý K., Strnadová V., Gregorová B., Holub V., Tomšovský M., Mrázková M., Gabrielová Š. (2009): Phytophthora cactorum causing bleeding canker of common beech, horse chestnut, and white poplar in the Czech Republic. - Plant Pathology 58(2): 394.

Jankovský L., Palovčíková D., Tomšovský M. (2009): Brown spot needle blight associated with Mycosphaerella dearnessii occurs on Pinus rotundata in the Czech Republic. - Plant Pathology 58 (2): 398.

Tomšovský M., Popelářová P., Baldrian P. (2009): Production and regulation of lignocellulose-degrading enzymes of Poria-like wood-inhabiting basidiomycetes. - Folia Microbiologica 54 (1): 74-80.

Antonín V., Polčák J., Tomšovský M. (2009): Hypholoma tuberosum, a new representative of the Czech and Central-European mycobiota. - Mycotaxon 108: 41-47.

Antonín V., Tomšovský M., Sedlák P., Májek T., Jankovský L. (2009): Morphological and molecular characterization of the Armillaria cepistipes-A. gallica complex in the Czech Republic and Slovakia. - Mycological Progress 8 (3): 259-271.

Mrázková M., Černý K., Tomšovský M., Holub V., Strnadová V., Zlatohlávek A., Gabrielová Š. (2010): First report of root rot of pedunculate oak and other forest tree species caused by Phytophthora plurivora in the Czech Republic. -- Plant disease 94(2): 272.

Tomšovský M., Menkis A., Vasaitis R. (2010): Phylogenetic relationships in European Ceriporiopsis species inferred from nuclear and mitochondrial ribosomal DNA sequences. - Fungal Biology 114 (4): 350-358.

Tomšovský M., Sedlák P., Jankovský L. (2010): Species recognition and phylogenetic relationships of European Porodaedalea (Basidiomycota, Hymenochaetales). - Mycological Progress 9 (2): 225-233. 

Tomšovský M., Vampola P., Sedlák P., Byrtusová Z., Jankovský L. (2010): Delimitation of central and northern European species of the Phellinus igniarius group (Basidiomycota, Hymenochaetales) based on analysis of ITS and translation elongation factor 1 alpha DNA sequences. - Mycological Progress 9 (3): 431-445.

ODKAZY

Moravské zemské muzeum, Botanické oddělení, Houbařská poradna 

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v.v.i. (VÚKOZ) 

Laboratoř environmentální mikrobiologie MBÚ AVČR

Česká vědecká společnost pro mykologii