Úvodní stránka / Studijní materiály

Mapa výskytu kaštanovníku v ČR

Spustit mapu

Virtuální mapa znázorňuje rozšíření kaštanovníku jedlého (Castanea sativa Mill.) v ČR. Je doplněna o naměřené taxační veličiny a poznámky týkající se zdravotního stavu. Součástí dokumentu je přehledné textové řazení lokalit podle krajů. Na základě shromážděných údajů o výskytu této dřeviny především z literatury, dále pak z konkrétních dotazů na příslušné orgány (AOPK, LČR, s. p., OI apod.) docházelo během 4 let k jejich navštívení. K 31. 10. 2004 bylo navštíveno 335 lokatit ze 373 známých v celé České republice. Z toho na 53 lokalitách nebyl výskyt dřeviny potvrzen. Bylo zkontrolováno a změřeno cca 800 stromů. Do tohoto množství ovšem nelze zahrnout kontrolované stromy v porostech, které by jistě tuto hodnotu ještě znásobily. Mapa znázorňuje pouze prověřené lokality, kde byl kaštanovník lokalizován, tzn. 282 lokalit. U dřevin byl vždy zkontrolován zdravotní stav. Hlavně byla zjišťována přítomnost, či naopak absence karanténní houby Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr způsobující rakovinu kůry kaštanovníků dosud v ČR neprokázanou, ale v okolních státech se vyskytující (Slovensko, Maďarsko, Rakousko). Na základě tohoto výzkumu byla u nás tato houba nalezena 19. 7. 2002 v Uherském Brodě na 27letém stromku údajně přivezeném v roce 1977 jako 2letá sazenice z Bratislavy. Daljší dvě lokality pak byly potvrzeny v Kuřimi na přibližně stejně starém stromě jako v Uherském Brodě na psím cvičišti. Daleko větší ohnisko nákazy bylo objeveno v okrasné lesní školce Kladíkov v Moravském Písku, kde se Cryphonectria parasiticka vyskytovala nejen na mnohých kštanovnících ve větrolamech, ale též na dubech červených. Dále byly u stromů zjišťovány jiné houbové druhy. Pomocí GPS byla zaměřena přesná poloha stromu. Byla též měřena celková výška a obvod v prsní výšce (v 1,3 m). Pokud měl strom v prsní výšce více kmenů, byly těmto změřeny obvody. Pokud z jakýchkoliv příčin nemohl být změřen obvod v 1,3 m, byl měřen obvod u země. Jako součást dokumentace byly pořizovány fotografie jednotlivých stromů apod.

Lesnická fytopatologie - Multimediální studijní texty pro cvičení - D. Palovčíková (Prezentace vznikly za podpory grantu FRVŠ 173/2009)

Entomologie